Manifest_ban

Vind jij dat ook moslims net als alle anderen zichzelf moeten kunnen zijn en thuishoren in Nederland? Onderteken dan nu het manifest tegen moslimhaat!

De theorie: de grondwet, verdragen en beleid

 • Artikel 1 van onze grondwet verbiedt discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
  gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook. Dit artikel gaat uit van het gelijkheidsbeginsel, het
  gelijk behandelen in gelijke gevallen.
 • Nederland heeft verschillende internationale verdragen ondertekend, waarmee Nederland zich
  verplicht heeft haar burgers proactief tegen racisme en discriminatie te beschermen.
 •  Nederland heeft op basis van bovenstaande verplichtingen beleid, maatregelen, en actieplannen tegen
  discriminatie ontwikkeld. Sinds vele jaren staat er in beleidsplannen en verkiezingsprogramma’s dat alle
  vormen van discriminatie ‘keihard’ aangepakt gaan worden.

De praktijk

In de praktijk is het echter helaas zo dat veel Nederlanders op grond van bijvoorbeeld hun huidskleur, afkomst, religie, geslacht en/of seksuele oriëntatie worden buitengesloten, gediscrimineerd of te maken krijgen met haat. Dit geldt ook voor (vermeende) moslims, een groep waar helaas (nog) weinig aandacht voor bestaat in het Nederlands antidiscriminatie- beleid en actieplannen.

Daarom roepen de ondertekenaars van dit manifest de Nederlandse overheid en haar burgers op meer aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van moslimhaat en discriminatie.

Niveaus van discriminatie en haat tegen moslims

 • Discriminatie en haat tegen moslims gebeurt op drie niveaus, die elkaar niet per se uitsluiten:
 • Particulier: Alle vormen van discriminatie door burgers in het dagelijks verkeer (zoals op de arbeidsmarkt, op school, en hatecrime op het internet) tegen (vermeende) moslims. Hieronder vallen alle vormen van verbale en fysieke agressie tegen (vermeende) moslims, en tegen hun instituties, religieuze faciliteiten en/of eigendommen.
 •  Institutioneel: Alle vormen van discriminatie tegen moslims ten gevolge van discriminatoir en marginaliserend beleid door overheden en het bedrijfsleven, zoals het (willen) verminderen en ontnemen van de grondrechten van moslims.
 • Politiek: Alle vormen van retoriek tegen moslims, inclusief het segregeren van moslims van andere bevolkingsgroepen en/of het mobiliseren van andere burgers tegen moslims en/of het  doen van voorstellen die voor moslims discriminerend uitpakken. Hieronder vallen ook oproepen tot geweld tegen (vermeende) moslims.

Vormen van discriminatie en haat
Intolerantie, discriminatie en haat tegen moslims kan op verschillende manieren gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

 •  Het (willen) ontzeggen van de burgerrechten van moslims terwijl andere burgers die wel hebben, zoals het pleiten voor een stop op de bouw van moskeeën, of door moslims het recht te ontzeggen bepaalde kledingstukken, zoals een hoofddoek of gezichtssluier, te dragen.
 • Alle vormen van agressie tegen moslims en hun religieuze gebouwen, zoals brandstichting en vernieling van moskeeën; het verbaal en fysiek aanvallen van vrouwen vanwege het dragen van een hoofddoek.
 • Het discrimineren van (veronderstelde) moslims op basis van verwijzingen naar hun religieuze of etnische achtergrond, zoals het discrimineren van mensen met een Arabisch of Turks klinkende achternaam.
 • Het verspreiden van stereotype, onware, en/of dehumaniserende beschuldigingen over moslims als groep en het verantwoordelijk houden van moslims als individu of als groep voor de daden van anderen, en het oproepen en/of rechtvaardigen van aanvallen van moslims.

Deze gebeurtenissen staan niet op zichzelf, maar vinden gelijktijdig en vaak in samenhang plaats met andere vormen van discriminatie zoals bijvoorbeeld homofobie, seksisme en racisme. De impact van deze gecombineerde vormen van uitsluiting kan bijzonder groot zijn op minderheden die hiermee te maken hebben zoals bijvoorbeeld vrouwen, LHBTQI-personen en moslims die ook vanwege hun etnische of culturele achtergronden met uitsluiting en discriminatie te maken hebben.

Daarom gaan wij, de ondertekenaars van dit manifest, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden door met:

 1. Het in kaart brengen en zichtbaar maken van vormen van discriminatie en fysieke en verbale agressie gericht tegen (veronderstelde) moslims.
 2. Het initiëren of ondersteunen van initiatieven die leiden tot het verbeteren van de (sociale) veiligheid van en rondom gebouwen van moslims.
 3. Het monitoren, aan de kaak stellen, en strijden tegen discriminatie van moslims en hate speech in beleid en media.
 4. Campagnes die leiden tot het verhogen van de meldingsbereidheid van (moslim)discriminatie.

We vragen de overheid om:

 • Zich uit te spreken en op te treden tegen agressie, hatecrimes, oproepen tot haat, en discriminatie van moslims, hun instituties, en faciliteiten.
 • Moslimdiscriminatie en moslimhaat specifiek te registreren, effectieve maatregelen te implementeren om de meldingsbereidheid te verhogen, en vooral om specifieke en meetbare beleid- en actieplannen te ontwikkelen om moslimdiscriminatie te voorkomen.
 • Discriminatie serieus en effectief aan te pakken, met name op de arbeidsmarkt, middels het adopteren van bewezen effectieve methoden en aanbevelingen over te nemen van maat- schappelijke organisaties en internationale organisaties als de VN en de Europese Commissie.
 • Juist in het onderwijs aandacht te schenken aan racisme en discriminatie, door bijvoorbeeld te investeren in; mensenrechteneducatie aan jongeren en docenten; niet-stereotype educatieve materialen over (religieuze) minderheden; en methoden en trainingen aan docenten om racisme en discriminatie te herkennen en effectief te bestrijden.
 • De Nederlandse grondwet, universele mensenrechtenverdragen en democratische waarden in acht te houden: geen discriminerende beleidsmaatregelen tegen moslims in te stellen en daar ook niet voor te pleiten.

Het CTID, de ondertekenaars, en de organisaties die zich bij deze verklaring aansluiten benadrukken dat moslims in Nederland het recht hebben zichzelf te zijn en thuishoren in Nederland. We zullen ervoor blijven strijden dat moslims en andere minderheden dezelfde rechten hebben en houden als andere burgers.

[bf id=”797″]